آموزش های تصویری

فیلم های آموزشی که می تواند برای شما مفید باشند

بخش اول

خط تولید کارخانه کاشی

بخش اول

روش صحیح نصب کاشی

بخش دوم

خط تولید کارخانه کاشی

بخش دوم

روش صحیح نصب کاشی

پودربندکشی برای نصب کاشی

روش استفاده و کاربرد پودر بندکشی

تفاوت استحکام کارکاشی با چسب

سیمان یا چسب کاشی؟

ابزار همتراز کاشی

روش نصب کاشی و سرامیک با استفاده از همتراز

صلیب بندکشی

استفاده از صلیب بندکشی کاشی و سرامیک